روش های پرداخت

پرداخت از طریق کارت های شتاب

پرداخت از طریق فیش بانکی

پرداخت از طریق چک

پرداخت در محل تحویل

پس از ثبت نام و تکمیل سفارش، در آخرین مرحله یکی از این 4 روش را برای پرداخت هزینه انتخاب کنید.

در این باره بیشتر توضیح خواهیم داد.